Programma
zaterdag 31 december 2022
Tijd:
Locatie:
zaterdag 31 december 2022
Jaarverslag 2022

 Jaarplan-2022. Senioren Academie Sociëteit.

Organisatie en structuur van de SAS

  1. Het SAS-presidium blijft ook in 2022 bestaan uit Anneke Mulder-Bakker (penningmeester), Winfried Gieskes (secretaris) , Dirk-Jan Reijngoud (webmaster) en Ton Schoot Uiterkamp (voorzitter) . Bestuursleden hebben een eerste zittingstermijn van drie jaar en kunnen daar met toestemming van de leden nog een termijn van twee jaar aan toevoegen. Winfried Gieskes begint met unanieme instemming van de leden op 1 januari 2022 aan zijn tweede termijn.  Anneke Mulder-Bakker en Dirk-Jan Reijngoud zijn op 1 januari 2022 halverwege hun eerste bestuurstermijn en Ton Schoot Uiterkamp begint op 1 januari 2022 aan de tweede helft van zijn eerste bestuursjaar.
  2. Ook in 2022 zal overleg plaatsvinden met de Rector Magnificus van de RUG en met het Bestuur van de Stichting Senioren Academie; tijdens het overleg zullen de activiteiten van de SAS weer worden toegelicht. We streven ernaar ook een overleg met het CvB van de Hanze Hogeschool tot stand te brengen.
  3. Het regelmatig overleg tussen de voorzitter van de SAS en de voorzitters van de uit de SAS voortgekomen en nog op te richten discussiegroepen wordt voortgezet. Het overleg heeft tot doel nieuwe HOVO-cursussen voor te bereiden en daadwerkelijk gestalte te geven, in nauw overleg met betrokkenen bij de organisatie en uitvoering van HOVO-cursussen, met name met Jacqueline Kampman, directeur HOVO-Noord Nederland.

Het lidmaatschapsbedrag blijft gehandhaafd op € 50 / jaar.

De website (www.sasgroningen.nl) zal onder leiding van webmaster Dirk-Jan Reijngoud herzien worden zodat huidige en toekomstige leden daar gemakkelijk toegang toe kunnen krijgen: voor algemene informatie over de SAS en de programma’s, en onderwerpen die door de SAS verzorgd zijn dan wel verzorgd gaan worden .

Bijeenkomsten

Voor het jaar 2022 zijn weer tien bijeenkomsten met een lezing gepland in de „Grote Voorhof“  in de Loge van de Vrijmetselaars in Stad. Afhankelijk van het verdere verloop van de covid-pandemie zullen de lezingen in 2022 op hybride wijze, d.w.z. gelijktijdig in de grote zaal  en via live streaming,  worden voortgezet. De “nazit”, de sociëteitsborrel die de bijeenkomsten altijd afsluit, zal ook plaatsvinden in de Loge.  Het programma van 2022 belooft wederom interessant te worden, met een aanbod van onderwerpen uit de alpha- , betha- en gammahoek. De in december 2018 opgestelde leidraad „SAS-lezingen“ zal ook in 2021 weer gehanteerd worden zodat de kwaliteit van de lezingen en van de discussie gewaarborgd blijven.  Twee maal zullen musici benaderd worden, voor een muzikaal intermezzo; de eerste keer in 2022 zal dat zijn bij de opening van het nieuwe jaar, op 10 Januari, na de lezing door Doeko Bosscher; tijdens de nazit zal Karin Kist optreden met liederen begeleid door haar vaste gitarist.

Geplande data, sprekers en onderwerpen voor de bijeenkomsten van de SAS in 2022

Zet deze data alvast in Uw agenda: 10 Januari (Doeko Bosccher) en 21 Februari (Gert Holstege); de data in de maanden Maart, April, Mei en Juni (lezingen van Cees Smit Sibinga, Marianne Kleibrink, Henk Broer en Henk Kauffman)  liggen nog niet vast vanwege de bezetting van de zalen in de Loge door HOVO-cursussen met nog onbekende aantallen cursisten.

Discussiegroepen

De bestaande actieve discussiegroepen zullen hun bijeenkomsten in 2022 voortzetten. Het doel is opnieuw tenminste twee multidisciplinaire HOVO-SAS-cursussen voor te bereiden en aan te bieden voor het HOVO najaarsprogramma in 2022.  Daarnaast worden cursussen voorbereid en aangeboden aan de HOVO door individuele SAS leden en indien mogelijk door nog op te richten dan wel te activeren discussiegroepen .

Thema’s die in 2022 uitgewerkt kunnen worden zijn:

  1. Klimaatverandering en energietransitie.
  2. Hoe leren wij?
  3. China na de coronacrisis
  4. Aandoeningen en ziekten van de hogere leeftijd
  5. Maatschappelijke ongelijkheid

Ledenbestand en -werving

Met ons huidige ledental kunnen we een inhoudelijk aantrekkelijk en financieel haalbaar programma blijven bieden voor onze leden en kunnen we blijven voldoen aan ons uitgesproken voornemen om nieuwe HOVO-cursussen te blijven ontwikkelen.  Thans hebben de meeste (net niet alle….) leden  een RUG-achtergrond.  De SAS staat echter niet alleen open voor oud-docenten en onderzoekers van de RUG maar ook die van de Hanze- Hogeschool, en andere Hogescholen in het Noorden van het land.  Ook OBP kan SAS-lid worden.

 

Namens het presidium van de SAS,

Winfried Gieskes (secretaris) en Ton Schoot Uiterkamp (voorzitter)

 

.